Araştırma Olanağı

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

1. Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Samsun Üniversitesi’ndeki farklı entelektüel ilgilerin hem şehrin yerel özgün dili hem de bilimin evrensel diliyle irtibatını sağlamak maksadıyla kurulan Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM); düşüncenin sanatla ve sanatın düşünceyle ayrıştırılamaz ilişkisine dikkat çekmeyi amaç edinen bir merkezdir.

2. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ulusal ve uluslararası havacılık hizmetlerinin düzenli, emniyetli işleyişine ve gelişimine yönelik, ekonomik, teknolojik, bilimsel, tıbbi, hukuki, sosyal ve diğer ilgili her konuda uygulamalar, araştırmalar, projeler yapmak ve eğitim çalışmaları yürütmek. Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde üretim, bakım, araştırma, danışmanlık, tanıtım, satış ve pazarlama birimleri kurmak ve faaliyetlerde bulunmak. Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmalarına altyapı sağlamak. Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin, standartların ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkı vermek. Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde sektörün insan kaynaklarına yönelik eğitim organizasyonları kurmak, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve lisans vermek. 

3. Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kariyer merkezi, öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını, yakın gelecekteki çalışma alanlarını fark etmelerini ve mezun olmadan önce iş dünyasını tanımalarını sağlamak, mezun olduktan sonra kısa ve uzun dönemdeki kariyer planlamaları konusunda destek olmak, dolayısıyla, profesyonel hayata daha kolay geçiş yapmalarına yardımcı olmak amacıyla 20 Şubat 2021 tarihinde yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur. Bu platformlardan öğrencilerimiz stajlar, iş ilanları ve çeşitli etkinliklere ücretsiz ulaşma imkanına sahiptirler.

4. Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Samsun Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin akademik elemanlarına, lisans ve lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilere psikolojinin alt alanlarında uygulama ve araştırma yapmak için kurumsal çerçeve ve altyapı sunmayı amaçlamaktadır.

5. Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Teknolojik ve ekonomik değişimlere bağlı olarak şekillenen toplumsal sorunlara etkili, verimli, sürdürülebilir çözümler üretmek ve yenilikçi iş modelleri geliştirmek amacıyla; üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, özel sektör işletmeleri ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çok disiplinli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, sosyal inovasyon eksenli fikir ve projeler geliştirmektir.

6. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Üniversite mensupları ve mezunları ile toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde, ihtiyaç duyulan tüm alanlara ilişkin her türlü eğitim, öğretim, kurs, seminer, sertifika programı ve etkinlik yapmak veya yapılması için ortam sağlamak.

7. Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitedeki mimari proje, tasarım projeleri, şehircilik ve şehir planlaması, kent yönetimi, tarihi ve kültürel miras proje faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleriyle uygulama alanına dair saha çalışmalarının ve faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve araştırma geliştirme çalışmaları yapmak. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, işbirliği yapmak ve bu alanlarda gerçek ve tüzel kişilere mimarlık danışmanlık ve proje hizmeti vermek. Şehirleşme hareketlerinin toplumsal, ekonomik, tarihi, mimari ve mekânsal gelişimi ve değişimi, demografi, şehir coğrafyası, kentsel dönüşüm, göç ve mekânsal ilişkiler üzerine çalışmalarla ulusal ve uluslararası akademik katkılar yapmak. Şehir alanlarında ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak ve ilgili araştırmalar için alt yapı kurmak. Şehir sahalarında Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.

8. Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAMÜ-TTO) 21 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan 30808 sayılı resmi gazete ilanıyla Samsun Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.
SAMÜ-TTO, proje geliştirme, iş geliştirme ve kamu, üniversite, sanayi  işbirlikleri konusunda tecrübeli ekibiyle dış kaynaklı proje geliştirme, ulusal ve uluslararası destek programları konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağlama, bilgilendirme amaçlı etkinlikler düzenleme, akademisyenler ve sanayiciler arasında işbirliği oluşturma ve birlikte proje geliştirme kültürünü yerleştirme, ulusal ve uluslararası işbirlikleri oluşturma, girişimciliği teşvik etme ve fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda araştırmacılara ve işbirliği yaptığı sanayicilere yönelik danışmanlık hizmeti verme amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

9. Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SAMU DİLMER), Üniversitemizin “Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite” vizyonu doğrultusunda belirlemiş olduğu amaçları şunlardır:

1) Eğitim ve öğretim faaliyetlerini “Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metni”ne uygun biçimde gerçekleştirmek.

2) Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sahasında benimsenen çağdaş yöntem ve yaklaşımları takip etmek, uygulamak, geliştirmek ve bu alanda öncü bir merkez haline gelmek.

3) Gerçekleştirilecek iş birliği ve anlaşmalar aracılığıyla Samsun’un ve Samsun Üniversitesinin çok kültürlü dokusuna katkıda bulunmak, uluslararası etkileşimleri akademik ve kültürel boyutlarda arttırmak.

10. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak. Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak. Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak. Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.